برگزاری نخستین همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران
1395-02-27
برگزاری نخستین همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران

گزارش دقیق همایش به مرور تنظیم و بروزرسانی خواهد شد.