نحوه ارسال متن کامل مقالات
1395-01-24
نحوه ارسال متن کامل مقالات

از اساتید و پژوهشگران محترم درخواست می گردد، چکیده و متن کامل مقاله شان را صرفاً از طریق نشانی الکترونیکی همایش ارسال نمایند. از آنجایی که برای نویسندگان مقالات، نامه ای مبنی بر اعلام وصول مقاله ارسال می شود، در صورتی که اعلام وصول بدست نویسندگان محترم نرسید، لازم است در اسرع وقت موضوع را پیگیری کنند.

نشانی ایمیل: lawcom@atu.ac.ir

 

دبیرخانه همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه ها در ایران