برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران
1394-12-22
برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران

سومین جلسه کمیته اجرایی همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران، صبح روز پنجشنبه مورخ 20 اسفند 1394 به ریاست آقای دکتر اسدی دبیر علمی همایش و اعضای کمیته اجرایی برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان اسفندماه، به نحو مقتضی به اطلاع پژوهشگران حقوق ارتباطات رسانده شود. همچنین پس از بحث و بررسی پیرامون لزوم اجرای کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی پیش از برگزاری همایش، مقرر گردید حداقل دو کارگاه آموزشی در راستای اهداف و محورهای همایش برگزار گردد. کمیته علمی موضوع و اساتید کارگاه ها را مشخص خواهد نمود.

در ادامه گزارش آماری از چکیده های ارسالی به دبیرخانه همایش و استقبال پژوهشگران گرامی ارائه گردید.