کمیته علمی
دکتر عباس اسدی
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: aliabbas1356 [at] yahoo.com