هدف همایش بررسی و ارزیابی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه ها در ایران و جهان است. این همایش در نظر دارد، با همفکری و هم اندیشی استادان، محققان و صاحبنظران حوزه حقوق ارتباطات و رسانه ها، کارنامه آموزشی، پژوهشی و قانونگذاری این بخش از رشته حقوق را به بحث بگذارد و نقاط قوت و ضعف آن را در یابد و مسیر تاسیس دوره دکتری رشته حقوق ارتباطات در ایران را همواره کند.